Obchodné podmienky

 

Základné informácie

Prevádzkovateľ: Ľuboš Martinka - SIMAX

Sídlo: Sad duklianských hrdinov 76/6,018 51 Nová Dubnica

IČO: 32297793
DIČ: 1020071085
IČ DPH: SK1020071085
Zapísaná: Okresný úrad Trenčín,číslo živnostenského registra: 302-6341
www: mydlovyraj.sk
E-mail: mydlovyraj@gmail.com
Telefón: +421 905 644 679

 

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.mydlovyraj.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné podmienky predávajúceho.

1.2 Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.mydlovyraj.sk, ďalej len e-shopu, je firma Ľuboš Martinka - SIMAX, so sídlom: Sad duklianských hrdinov 76/6,018 51 Nová Dubnica, ktorá je zapísaná Okresný úrad Trenčín,číslo živnostenského registra: 302-6341, IČO: 32297793, DIČ: 1020071085, IČ DPH: SK1020071085.

1.3 Kupujúci (spotrebiteľ) je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

1.4 Kupujúci (podnikateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

1.5 Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim v e-shope.

1.6 E-shop je prevádzkovaný predávajúcim na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese mydlovyraj.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania obchodu.

1.7 Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami e-shopu zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len Občiansky zákonník), zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení (ďalej len Zákon o ochrane spotrebiteľa). V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami e-shopu zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení (ďalej len Obchodný zákonník).

2. Užívateľský účet

2.1 Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke, môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávky tovaru (ďalej len „užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2 Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci povinný pri akejkoľvek ich zmene aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3 Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

2.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5 Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to predovšetkým v prípade, ak kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva viac ako 24 kalendárnych mesiacov, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to predovšetkým s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, príp. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých ponúkaných tovarov. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.3 Pri objednávaní tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým nasledovné informácie, ktoré sú súčasťou objednávky:
· objednávaný tovar (objednávaný tovar vloží kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu);
· spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru;
· údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

3.4 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby", čím kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený so skutočnosťou, že odoslaním objednávky mu vzniká povinnosť zaplatiť cenu, ktorú na seba preberá odoslaním objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci neodkladne po prijatí objednávky potvrdí toto prijatie objednávky kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho v užívateľskom rozhraní alebo v objednávke, ďalej len „elektronická adresa kupujúceho".

3.5 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výšku kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (písomne alebo telefonicky).

3.6 Objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

3.7 Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t. j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Potvrdenie objednávky zašle predávajúci kupujúcemu elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu kupujúceho. Od tohto momentu vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim zmluvný vzťah.

3.8 V prípade, ak objednávaný tovar už nie je na sklade a nie je možné ho z rôznych dôvodov doobjednať tak, aby bol kupujúcemu doručený v rámci dodacej lehoty, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vzájomnej dohody.

3.9 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to predovšetkým s osobami, ktoré v minulosti podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

3.10 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí kupujúci sám.

4. Cena tovaru a Platobné podmienky

4.1 Cena tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:
· dobierkou – peniaze za tovar zaplatí kupujúci až pri prevzatí tovaru na mieste dodania tovaru určenom kupujúcim v objednávke;
· bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru; po prijatí platby predávajúci kupujúcemu tovar odošle;

4.2 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je výslovne uvedené inak, za kúpnu cenu sa považujú aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3 Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú obdobnú platbu. Tým nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.2 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu za tovar vopred.

4.4 V prípade platby dobierkou pri prevzatí tovaru je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostného prevodu na účet pri potvrdení objednávky je kúpna cena platná do 7 kalendárnych dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5 Predávajúci je oprávnený, hlavne v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.5), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.6 Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.7 Ak je to v obchodnom styku obvyklé, alebo ak je tak stanovené všeobecnými záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4.8 Minimálna hodnota objednaného tovaru je 5 Euro s DPH.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1 V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. Zákona o ochrane spotrebiteľa, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

5.2 V súlade s ustanovením § 7 odst. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa, v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru, tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

5.3 Pri odstúpení od zmluvy zo strany kupujúceho, je kupujúci povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu prevádzkarne predávajúceho, t.j. Ľ. Stárka 2150/16, 911 05 Trenčín alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

5.4 V súlade s ustanovením § 7 odst. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa, kupujúci berie na vedomie, že od kúpnej zmluvy nie je možné odstúpiť v prípade ak:
· predaný tovar bol upravený podľa špeciálnych požiadaviek kupujúceho;
· dodaný tovar bol neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
· po dodaní tovaru bol porušený uzavretý ochranný obal tovaru, následkom čoho nie je vhodné tovar vrátiť z hygienických dôvodov.

5.5 Pri odstúpení od zmluvy kupujúci vyplní Formulár na odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy, v ktorom uvedie kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Kupujúci môže vyplnený, podpísaný a odskenovaný formulár odoslať vopred e-mailom na emailovú adresu obchod@mydlovysvet.sk a jeho originál je povinný poslať spolu s vráteným tovarom na adresu prevádzkarne predávajúceho, t.j. Sad duklianských hrdinov 76/6,018 51 Nová Dubnica

5.6 V prípade, ak kupujúci už prevzal objednaný tovar, vráti ho, pokiaľ je to možné, v originálnom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar použitý, poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar. Resp. ak nie je možné tovar opraviť a uviesť ho do pôvodného stavu, predávajúci má právo zodpovedajúcim spôsobom znížiť sumu, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

5.7 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy všetkých druhov objednaného tovaru, predávajúci vráti kupujúcemu aj náklady na dopravu, ktoré boli súčasťou kúpnej ceny. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený.

5.8 Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.9 Tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy, nie je možné vymeniť za iný.

5.10 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená rozväzujúcou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6. Zrušenie objednávky

6.1 Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru, a to e-mailom na e-mailovú adresu mydlovyraj@gmail.com alebo telefonicky na tel. č. +421 905 644 679.

7. Preprava a dodanie tovaru

7.1 Ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak, spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci. V prípade, že spôsob dopravy je dohodnutý na základe špeciálnych požiadaviek kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom prepravy.

7.2 Bezprostredne pred odoslaním objednávky je predávajúci povinný znova informovať spotrebiteľa o najdôležitejších skutočnostiach súvisiacich s objednávkou, t. j.:
· druh tovaru,
· celková cena tovaru,
· náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky (v prípade, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané aj takéto náklady alebo poplatky),
· celková cena za objednávku.

7.3 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovaru pri dodaní. Ak kupujúci tovar neprevezme, je predávajúci oprávnený požadovať úhradu nákladov, ktoré vynaložil za dopravu tovaru na miesto určené v objednávke a tiež poplatok za uskladnenie vo výške 30 % z kúpnej ceny tovaru a predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

7.4 V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

7.5 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek poškodení tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zhliadnutia porušenia obalu poukazujúceho na neoprávnené vniknutie do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

7.6 Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky predávajúceho. Dodacie podmienky, spôsob a cena dopravy sú uvedené na webovej stránke predávajúceho.

7.7 Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.

8. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia

8.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia všeobecne záväznými predpismi, predovšetkým Občianskym zákonníkom, Zákonom o ochrane spotrebiteľa, § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

8.2 Predávajúci garantuje kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá žiadne chyby a že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal:
· má tovar také vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba akékoľvek dojednanie, má tovar také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy uvedenej výrobcom;
· sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie uvádza predávajúci, alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle využíva;
· tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu zmluvnej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvnej vzorky či predlohy;
· je tovar v zodpovedajúcej akosti, v množstve, miere alebo hmotnosti;
· tovar vyhovuje požiadavkám podľa právnych predpisov.

8.3 Ustanovenia uvedené v článku 8.2 týchto obchodných podmienok sa nepoužívajú u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre chybu, kvôli ktorej bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, u použitého tovaru na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo to vyplýva z povahy tovaru.

8.4 Ak sa chyba prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tento tovar bol chybný už pri prevzatí.

8.5 Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim a prípadne sa ďalej predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar na reklamácii. Ak dôjde k výmene tovaru, začína plynúť nová záruka v trvaní 24 mesiacov.

8.6 Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

8.7 Záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia vzniknuté:
· v súvislosti s bežným opotrebovaním, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim;
· neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním alebo zmiešaním rôznych druhov tovaru;
· použitím tovaru v rozpore s jeho účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania;
· pri živelných katastrofách.

8.8 V prípade, ak sa v priebehu záručnej doby vyskytne chyba, má kupujúci, v závislosti na povahe tejto chyby, pri uplatnení záruky tieto práva:
· ak ide o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu, resp. právo na výmenu tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti;
· ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť;
· ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktoráale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny;
· ak ide o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť.

8.9 Kupujúci je povinný dodaný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených chybách a nedostatkoch. Kupujúci môže oznámiť oprávnenú reklamáciu jednou z nasledujúcich možností:
· na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: mydlovyraj@gmail.com
· telefonicky na tel. č.: +421 905 644 679
· poštou na adresu prevádzkarne: Ľuboš Martinka - SIMAX,Sad duklianských hrdinov 76/6,018 51 Nová Dubnica
a následne (bez čakania na výzvu) zaslať alebo doručiť reklamovaný tovar v originálnom obale alebo vo vyhovujúcom prepravnom obale spolu s Reklamačným formulárom a s kópiou predajného dokladu na adresu Ľuboš Martinka - SIMAX,Sad duklianských hrdinov 76/6,018 51 Nová Dubnica. Na Reklamačnom formulári je vhodné uviesť, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci uprednostňuje (výmena tovaru, vrátenie úhrady, poskytnutie zľavy, iné).

8.10 Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho Reklamačný formulár a v prípade, ak kupujúci tovar vracia, tak deň, kedy predávajú obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar spolu s Reklamačným formulárom. V prípade nedodržania lehoty k vybaveniu reklamácie sa má za to, že chyba na tovare skutočne existovala a kupujúci má rovnaké práva, ako keby išlo o chybu neodstrániteľnú (viď odst. 8.8).

8.11 Predávajúci je povinný po obdržaní Reklamačného formulára (príp. spolu s reklamovaným tovarom) zaslať kupujúcemu e-mail o prijatí reklamácie. O vybavení reklamácie musí predávajúci kupujúceho informovať – do tej doby sa má za to, že reklamácia vybavená nebola. Bezodkladne po vybavení reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie. V prípade opravy reklamovaného tovaru vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie o vykonaní opravy. V prípade zamietnutia reklamácie, vydá predávajúci kupujúcemu písomné odôvodnenie tohto zamietnutia.

9. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

9.1 Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

9.2 Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

9.3 Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

9.4 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

10. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

10.1 Predávajúci sa zaväzuje, že s akýmikoľvek osobnými údajmi poskytnutými kupujúcim je naložené v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. Osobné údaje slúžia iba výlučne pre účely predávajúceho a nie sú poskytované žiadnym tretím stranám okrem prepravcov, ktorým sú poskytované iba informácie nevyhnutné pre prepravu tovaru kupujúcemu.

10.2 Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno, priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej spoločne ako „osobné údaje").

10.3 Používaním webového rozhrania obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov na účely realizácie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.

10.4 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne, pravdivo a kompletne a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov. V prípade uvedenia neúplných osobných údajov, má predávajúci právo vyžiadať si od kupujúceho ich doplnenie a ak ich kupujúci nedoplní, je predávajú oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

10.5 Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať písomne predávajúceho o zmenu alebo vymazanie svojich osobných údajov z databázy predávajúceho.

11. Doručovanie

11.1 Ak nebude dohodnuté inak, celá korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je korešpondencia doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.

11.2 Správa je doručená:
· v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom;
· v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom;
· v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odopretím prevzatia zásielky adresátom, ak odoprie adresát (príp. osoba oprávnená za neho zásielku prebrať) zásielku prevziať;
· v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a podania výzvy adresátovi k prevzatiu uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Ak vzťah súvisiaci so založenou kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2 Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

12.3 Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

12.4 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.5 Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

Kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými a účinnými v momente odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí.

 

 

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.

Prihlásenie